Ako postupovať pri likvidácii firmy a pri jej výmaze z OR?
31. 12. 2021 | PR Servis

Ako postupovať pri likvidácii firmy a pri jej výmaze z OR?

Rozhodli ste sa dobrovoľne ukončiť podnikanie? Proces likvidácie je odborne a časovo náročný. Úspešná likvidácia firmy si vyžaduje kombináciu právnych a účtovných znalostí. Tiež je veľmi dôležitá komunikácia s úradmi. Prinášame vám teda stručný prehľad toho, čo vás čaká.

Čo znamená likvidácia firmy?

Likvidácia je proces, pri ktorom dochádza k ukončeniu činnosti, k speňaženiu majetku a vysporiadaniu pohľadávok a záväzkov spoločnosti tak, aby mohla byť spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Likvidáciu firmy vykonáva likvidátor a podmienkou pre likvidáciu je, aby majetok firmy prevyšoval jej záväzky.

Likvidácie je veľmi komplikovaný proces a vyžaduje znalosti z oblasti práva a účtovníctva.

hammer-gc7c90a5d0-1920_1641018755.jpg

Dôvody likvidácie:

Pri zrušení spoločnosti môžu nastať 2 varianty:

     dobrovoľné zrušenie

     nútené zrušenie

Dobrovoľné zrušenie

     uplynutím času, na ktorý bola právnická osoba založená

     rozhodnutím spoločníkov alebo orgánu právnickej osoby

Nútené zrušenie

     zrušenie právnickej osoby rozhodnutím súdu

     z dôvodu nekonania valného zhromaždenia

     neboli ustanovené orgány právnickej osoby dlhšie ako tri mesiace

     právnická osoba stratila oprávnenie na podnikanie

     zníženie základného imania pod zákonom stanovenú hodnotu

     neplnenie povinnosti tvorby rezervného fondu

     zrušenie právnickej osoby rozhodnutím konkurzného súdu

V prípade, že rozhodne o zrušení spoločnosti súd ustanoví aj likvidátora. Okrem toho, že toto riešenie je pre vás bezstarostné má aj niekoľko nevýhod. Nariadená likvidácia trvá zväčša omnoho dlhšie (niekedy aj niekoľko rokov) a odmena pre likvidátora môže byť pomerne vysoká.

Ďalej sa budeme bližšie venovať likvidácií následkom rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu právnickej osoby.

files-g91420b045-1920_1641018755.jpg

1.  Zistenie majetku spoločnosti

Prvým krokom je zistenie majetku spoločnosti. Presvedčte sa, že hodnota majetku prevyšuje hodnotu dlhov. Stav majetku zistíte z mimoriadnej účtovnej uzávierky.

Ak máte záujem z obchodného registra vymazať spoločnosť s ručeným obmedzeným, táto spoločnosť musí mať splatené dlhy už pred začatím likvidácie. Aby nenastala situácia, že v priebehu likvidácie zistíte prebytok dlhov nad majetkom spoločnosti.

TIP: Aby ste podmienku splnili, je dobré vedieť, ako splatiť úver skôr.

2.  Vstup spoločnosti do likvidácie

Príprava potrebných dokumentov

Je potrebné, aby valná hromada prijala rozhodnutie o vstupe s.r.o do likvidácie. V prípade jediného spoločníka bude stačiť Rozhodnutie jediného spoločníka. Ďalej je potrebné vymenovať likvidátora a do obchodného mena spoločnosti je potrebné doplniť dodatok - “v likvidácii”.

Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v Obchodnom registri SR

Zápis do ORSR je možný len elektronickou formou a zodpovedá zaň likvidátor.

Do Obchodného registra sa zapisuje:

     za obchodné meno spoločnosti dodatok „v likvidácii“

     osoba likvidátora, jeho osobné údaje (meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia)

     spôsob jeho konania v mene spoločnosti

     dňom vstupu do likvidácie je dátum zápisu likvidátora do obchodného registra, tento dátum zapíše súd podľa toho, kedy zápis vykoná

Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku

Týmto oznámením likvidátor vyzve veriteľov spoločnosti a iné dotknuté orgány, aby sa prihlásili o svoje pohľadávky a na akej adrese tak majú urobiť.

3.  Oznámenie štátnym inštitúciám

Daňovému úradu je potrebné oznámiť tento stav do 30 dní odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie. Tiež je nutné oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie aj socialnej a zdravotnej poisťovni, pretože by tam spoločnosť mohla mať dlhy na poistnom.

contract-gd95c65c76-1920_1641018754.jpg

4.  Proces likvidácie a uspokojovanie pohľadávok

Likvidátor priebežne zapisuje prihlásené pohľadávky veriteľov do zoznamu. Priebežne tieto pohľadávky veriteľov aj uspokojuje a nárok na vrátenie preddavku na likvidáciu uspokojí pred uspokojením iných pohľadávok.

Ak likvidátor počas tohto procesu narazí na nedostatok majetku, neuzatvára zmluvy o pôžičke peňazí, ale bezodkladne podá návrh na vyhlásenie konkurzu.

5.  Ukončenie likvidácie

Najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

Základná 6-mesačná lehota na predĺži o ďalších 6 mesiacov, v prípade ak má spoločnosť daňový nedoplatok (alebo sa u nej vykonáva daňová kontrola).

TIP: Ak budete vedieť, ako si znížiť dane, pomôže vám to predísť daňovým nedoplatkom.

Po ukončení likvidácie likvidátor spoločnosti zvolá mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré:

     prerokuje priebeh likvidácie spoločnosti,

     rozhodne o dni ukončenia likvidácie,

     schváli konečnú správu likvidátora a jeho návrh na rozdelenie likvidačného majetku spoločnosti

6.  Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Následne podá likvidátor do 90 dní od schválenia uvedených dokumentov návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Tento návrh je znova možné podať len elektronickou formou.

Prílohy k podaniu návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra:

     zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka, ak má spoločnosť iba jediného spoločníka

     zápisnica z valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka, ak má spoločnosť iba jediného spoločníka

     prezenčná listina

     účtovná závierka k ukončeniu likvidácie

     potvrdenie o zverejnení výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku,

     súhlas s výmazom od jednotlivých správcov dane (daňový úrad, colný úrad, obec) – predpokladom na získanie súhlasu je žiadosť, neexistencia nedoplatku presahujúceho 170 € alebo inej pohľadávky, neprebiehajúca daňová kontrola alebo vyrubovacie konanie a zaplatenie správneho poplatku

     konečná správa likvidátora

     schválený návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku

     plnomocenstvo, ak návrh podáva zástupca na základe plnomocenstva.

Záver

Proces likvidácie je veľmi náročný ako časovo, tak aj odborne. Na trhu je množstvo firiem, ktoré vám pomôžu, alebo sa o tento proces postarajú úplne za vás. Ceny sa líšia prípad od prípadu v závislosti od komplikácií, ktoré počas priebehu likvidácie nastanú.   

Autor: Natália Várošová, SEO služby a copywriting

foto: pixabay.com

PR Servis

Radi umiestnime aj Vaše články, kontaktujte nás

Ďalšie články od autora PR Servis

Obľúbené kuchynské drezy z keramiky a granitu. Aké sú ich výhody?
Aké sú vlastnosti dobrej a módnej jesennej bundy?
Aký darček vybrať pre ženu - niekoľko dobrých rád
Pýtali sme sa mužov: Aká by mala byť ideálna žena?
Šitie ako hobby – od ťažkých začiatkov po uspokojujúce výsledky
4 triky ako nosiť hviezdnu Fiery Red vo všedný deň
3 tipy, ako si vybrať ideálnu kabelku na zimu
YouTube Premium umožňuje sledovať videá s vypnutým displejom (a ďalšie výhody)

Ďalšie články na podobné témy

Ako uspieť na voľnej nohe ako freelancerka?
Najlepšie tipy pre prácu z domu pre ženy a mamičky
Chcete zlepšiť chod svojej spoločnosti? Certifikujte ju
Aké sú prínosy zavedenia ISO noriem vo vašej spoločnosti?
Myslíte si, že váš eshop si ľudia nájdu aj bez reklamy? To je omyl
Viete aké výhody vám môže priniesť CE certifikát pri podnikaní (predaj tovaru) a prečo si ho vybaviť?
Zmanažujte prepravu balíkov s Delivery Management System
Podnikavá žena je aktívna žena