Podmienky používania

Všeobecné podmienky

Používanie tejto webovej lokality Nadherna.sk sa riadi týmito Podmienkami používania, preto si prečítajte prosím, pozorne tieto podmienky používania, nakoľko prístupom na webovú stránku Nadherna.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku! Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podmienky používania zmeniť, pričom všetky zmeny budeme publikovať v tomto dokumente.

Odporúčame vám pravidelne si overovať, či podmienky používania neboli aktualizované alebo zmenené, nakoľko budete viazaní dodržiavaním všetkých publikovaných zmien v prípade ďalšieho používania našej webovej stránky po zverejnení aktualizácie.

Všetky informácie, ktoré uverejňujeme na webovej stránke a podstránkach webovej adresy Nadherna.sk sú publikované nami a v častiach, kde to je označené, tretími stranami. Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby informácie publikované na našej webovej stránke boli správne a platné v momente ich publikovania a zároveň pravidelne aktualizované, napriek tomu ani výslovne, ani implicitne neručíme za informácie poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy, ďalej si vyhradzujeme úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené.

Nadherna.sk nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na tejto webovej stránke patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa. Nepreberáme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia, takisto ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera. Nezodpovedáme za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Informácie obsiahnuté na webovej stránke nie sú výzvou ani odporúčaním na investovanie do akéhokoľvek produktu alebo služieb uverejnených na stránkach Nadherna.sk, resp. akékoľvek iné obchodovanie s nimi. Publikované informácie nie sú spoľahlivým základom pre akékoľvek investičné rozhodovanie.

Autorské práva

Webová stránka Nadherna.sk , a tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Nadherna.sk.

Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok Nadherna.sk musí byť uvedený ako zdroj informácií Nadherna.sk a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy.

Nadherna.sk bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Obrázky, ochranné známky a obchodné značky sú taktiež chránené príslušnými právnymi predpismi o ochrane duševného vlastníctva a nesmú byť reprodukované ani preberané bez písomného súhlasu ich vlastníkov. Obsah a informácie poskytnuté tretími stranami mimo www.nadherna. sk sú zreteľne označené v miestach ich publikovania. Takýto obsah publikujeme tak, ako nám bol poskytnutý, a preto nezodpovedáme za jeho presnosť a aktuálnosť. Odporúčame vám uskutočniť potrebné kroky na overenie týchto informácií skôr ako na ne zareagujete.

Nezodpovedáme za obsah žiadnej inej webovej stránky, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku alebo na ktorú ste vstúpili z našej webovej stránky cez hyperlink a nezodpovedáme za žiadnu prípadnú stratu alebo škodu, ktorá vám môže vzniknúť ako dôsledok vášho používania akejkoľvek inej stránky, z ktorej sa dostanete na našu webovú stránku alebo na ktorú sa dostanete cez hyperlink umiestnený na našej webovej stránke.

Tieto podmienky používania sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušné súdy SR majú výhradnú právomoc v prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých v súvislosti s používaním tejto webovej stránky. V prípade, že na základe rozhodnutia akéhokoľvek príslušného súdu bude ktorákoľvek časť týchto podmienok používania vyhlásená za neplatnú, v rozpore s právnymi predpismi alebo nevymáhateľnú, táto časť bude vyňatá z podmienok, pričom všetky ostatné podmienky zostávajú v platnosti a účinnosti v rozsahu dovolenom príslušnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Nadherna.sk okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

V prípade potreby nás kontaktujte na adrese:

Bohumila Ďurišová

Binnary, s.r.o. 
Staré grunty 326/B
841 04 Bratislava

+421 915 494 344
info@nadherna.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu.