Podmienky používania

Všeobecné podmienky

Používanie tejto webovej lokality Nadherna.sk sa riadi týmito Podmienkami používania, preto si prečítajte prosím, pozorne tieto podmienky používania, nakoľko prístupom na webovú stránku Nadherna.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku! Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podmienky používania zmeniť, pričom všetky zmeny budeme publikovať v tomto dokumente.

Odporúčame vám pravidelne si overovať, či podmienky používania neboli aktualizované alebo zmenené, nakoľko budete viazaní dodržiavaním všetkých publikovaných zmien v prípade ďalšieho používania našej webovej stránky po zverejnení aktualizácie.

Všetky informácie, ktoré uverejňujeme na webovej stránke a podstránkach webovej adresy Nadherna.sk sú publikované nami a v častiach, kde to je označené, tretími stranami. Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby informácie publikované na našej webovej stránke boli správne a platné v momente ich publikovania a zároveň pravidelne aktualizované, napriek tomu ani výslovne, ani implicitne neručíme za informácie poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy, ďalej si vyhradzujeme úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené.

Nadherna.sk nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na tejto webovej stránke patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa. Nepreberáme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia, takisto ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera. Nezodpovedáme za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Informácie obsiahnuté na webovej stránke nie sú výzvou ani odporúčaním na investovanie do akéhokoľvek produktu alebo služieb uverejnených na stránkach Nadherna.sk, resp. akékoľvek iné obchodovanie s nimi. Publikované informácie nie sú spoľahlivým základom pre akékoľvek investičné rozhodovanie.

Autorské práva

Webová stránka Nadherna.sk , a tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Nadherna.sk.

Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok Nadherna.sk musí byť uvedený ako zdroj informácií Nadherna.sk a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy.

Nadherna.sk bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Obrázky, ochranné známky a obchodné značky sú taktiež chránené príslušnými právnymi predpismi o ochrane duševného vlastníctva a nesmú byť reprodukované ani preberané bez písomného súhlasu ich vlastníkov. Obsah a informácie poskytnuté tretími stranami mimo www.nadherna. sk sú zreteľne označené v miestach ich publikovania. Takýto obsah publikujeme tak, ako nám bol poskytnutý, a preto nezodpovedáme za jeho presnosť a aktuálnosť. Odporúčame vám uskutočniť potrebné kroky na overenie týchto informácií skôr ako na ne zareagujete.

Nezodpovedáme za obsah žiadnej inej webovej stránky, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku alebo na ktorú ste vstúpili z našej webovej stránky cez hyperlink a nezodpovedáme za žiadnu prípadnú stratu alebo škodu, ktorá vám môže vzniknúť ako dôsledok vášho používania akejkoľvek inej stránky, z ktorej sa dostanete na našu webovú stránku alebo na ktorú sa dostanete cez hyperlink umiestnený na našej webovej stránke.

Tieto podmienky používania sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušné súdy SR majú výhradnú právomoc v prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých v súvislosti s používaním tejto webovej stránky. V prípade, že na základe rozhodnutia akéhokoľvek príslušného súdu bude ktorákoľvek časť týchto podmienok používania vyhlásená za neplatnú, v rozpore s právnymi predpismi alebo nevymáhateľnú, táto časť bude vyňatá z podmienok, pričom všetky ostatné podmienky zostávajú v platnosti a účinnosti v rozsahu dovolenom príslušnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Nadherna.sk okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

V prípade potreby nás kontaktujte na adrese:

Bohumila Ďurišová

Binnary, s.r.o. 
Staré grunty 326/B
841 04 Bratislava

+421 915 494 344
info@nadherna.sk

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Informácie na spracovanie osobných údajov

Binnary s.r.o. so sídlom Staré Grunty 326/B, 841 04 Bratislava, IČO 50 988 085 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak neboli udelené na základe Vášho súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenosnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Binnary s.r.o. dbá o bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovanie. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Binnary s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archívov apod.).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdaná inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné preto, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu.
S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanie údajov v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto údaje aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávaná a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email binnary@binnary.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

Binnary  s.r.o.

Staré Grunty 326/B

841 04 Bratislava

Webové stránky - súbory protokolov

Ak navštívite naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:

• Vaša IP Adresa

• Otváraná stránka nášho webu

• Kód odpovede http

• Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielajú, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na email

V prípade, že máte záujem od Binnary s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne na tieto účely. Binnary s.r.o. neodovzdáva takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od Binnary s.r.o. nechcete dostávať emaily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy tu, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako Binnary s.r.o. spracovává osobné údaje / kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Prihlásenie na odber noviniek

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletej osobe

Nie

 

Právny titul

Súhlas

Osobné údaje

Email (Osobý údaj),

Účel spracovania

zasielanie noviniek emailom z webu www.nadherna.sk

Doba spracovania

do odvolania súhlasu

 

Prenos osobných údajov tretím stranám

K prenosu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom tretích strán nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochany osobných údajov prebehla 1. mája 2018.