Viete, aké dotácie pre domácnosti existujú a ako ich využiť?
18. 1. 2023 | PR Servis

Viete, aké dotácie pre domácnosti existujú a ako ich využiť?

Investovanie do nových energetických technológií alebo obnovy rodinného či bytového domu môže byť finančne náročnejšie ako vám dovoľuje váš rozpočet. Možno ste však nevedeli, že máte možnosť požiadať štát o pomoc formou podporných programov a fondov, v rámci ktorých, môžete čerpať úvery alebo požiadať o dotácie.

Na čo všetko máte v oblasti rekonštrukcii domácností a energetických technológií nárok a kedy môžete tieto ponuky využiť?

erik-mclean-fsli8rdcdyk-unsplash_1674070561.jpg

Finančná podpora od štátu

Ak potrebujete vykonať rekonštrukcie vo vašej domácnosti, no obávate sa, že to zruinuje váš rozpočet, nemusíte znášať celú finančnú ťarchu sami. Štát totiž ponúka niekoľko zaujímavých podporných programov a fondov, v rámci ktorých je možné čerpať zvýhodnené úvery alebo požiadať o dotácie. Medzi najvyužívanejšie patria:

     Zelená domácnostiam

     Obnov dom

     Štátny fond rozvoja bývania

     Dotácie na odstránenie systémových porúch v bytových domoch

Zelená domácnostiam

Nie sú vám ľahostajné účty za energie? Viete, že teraz máte možnosť získať dotácie, a tak ušetriť na energiách? Zelená domácnostiam je štátny podporný projekt podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti.

Realizátorom národného projektu s názvom Zelená domácnostiam je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Hlavným cieľom projektu je znižovanie emisií skleníkových plynov v domácnostiach, podporou nákupu a inštalácie vykurovacích zariadení, ktoré sú založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Patrí sem slnečná energia, vodná energia, vietor, geotermálna energia alebo biomasa.

Štátne dotácie je teda možné získať na fotovoltické panely a slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, ale aj veterné turbíny. Využitím týchto zariadení môžu domácnosti významne  prispieť k ochrane životného prostredia a zároveň znížiť svoju závislosť od zdrojov energie.

Inštalácia týchto zariadení vám pomôže  ušetriť na samotnej cene za nákup a montáž zariadenia, ale aj na nákladoch na energiu, ktoré sa znížia vďaka týmto úspornejším a efektívnejším systémom vykurovania.

Ako získať dotácie?

V prvom rade si treba zistiť či spadáte do kategórie osôb, ktoré o podporu môžu požiadať. Ako áno, potom je potrebné:

  1. Nájsť si zhotoviteľa, ktorý je oprávnený inštalovať zariadenia a má so SIEA uzatvorenú zmluvu o uhrádzaní poukážok.
  1. Zistiť,  aký obnoviteľný zdroj energie je pre vás najvhodnejší.

Diely a služby, na ktoré je možné získať finančný príspevok sa v jednotlivých kategóriách líšia a je nutne preštudovať si podmienky na:

     štátne dotácie na tepelné čerpadlá

     štátne dotácie na slnečné kolektory

     štátne dotácie na fotovoltické panely

     štátne dotácie na kotly na biomasu

     štátne dotácie na veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať poukážky)

  1. Keď sa rozhodnete pre vhodné zariadenie, môžete si vybrať z ponuky produktov v danej kategórii. Potom už len treba uzatvoriť zmluvu so zhotoviteľom a  prostredníctvom informačného systému elektronicky vyplniť žiadosť o poukážku.
  1. Po vyplnení formulára žiadosti vám príde na emailovú adresu verifikačná správa, v ktorej bude odkaz na potvrdenie záujmu o poukážku. Vaša žiadosť bude zaregistrovaná, dostanete informácie o zaradení vašej žiadosti, prístupové údaje do elektronického formulára na úpravu žiadosti a nájdete tam aj aktivačný kód potrebný na vydanie poukážky.
  1. Potom sa už len treba skontaktovať so zhotoviteľom a dohodnúť sa s ním, kedy zariadenie nainštaluje. Zhotoviteľ skontroluje žiadosť, a ak je schopný do 90 dní zariadenie nainštalovať, aktivuje vydanie poukážky. Zhotoviteľ poukážku rezervuje, nainštaluje vám zariadenie a požiada o uhradenie poukážky. SIEA žiadosť posúdi, a ak spĺňa všetky požiadavky, poukážku uhradí zhotoviteľovi.
bill-mead-wmap3tl80ww-unsplash_1674070563.jpg

Čo treba vedieť:

     O  poukážky sa môžu uchádzať rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja

     Termíny podávania žiadostí si skontrolujte na stránke zelenadomacnostiam.sk

 

Kto môže žiadať o dotáciu na fotovoltiku?

O finančný príspevok môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu alebo fyzické osoby, ktoré sú spoluvlastníkmi rodinného domu a sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov. Na všetky osoby sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

     Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby

     Rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku podnikateľského subjektu

     Náklady spojené s užívaním rodinného domu sa nesmú účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo iného subjektu, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, vrátane neziskových organizácií

     Rodinný dom nesmie byť prenajatý alebo slúžiť na podnikateľské účely

     Rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatá inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak nejde o súčasť podnikania

Obnov dom

Ďalšou možnosťou, ako čerpať štátne dotácie a financie na domácnosť je program „Obnova rodinných domov", ktorý je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jeho cieľom je pomocou príspevku podporiť obnovu domu.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí nielen peňaženka, ale aj životné prostredie. Domy, ktoré boli postavené pred desiatkami rokmi väčšinou nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú tak záťažou pre životné prostredie. Obnova rodinných domov tak slúži ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou.

Ako požiadať o príspevok?

O príspevok môžete podať žiadosť prostredníctvom formulára na stránke www.obnovdom.sk, ktorý je možné odoslať elektronicky (ak disponujete elektronickým podpisom) alebo si formulár vytlačíte, podpíšete a spolu s povinnými prílohami odošlete na adresu podateľne SAŽP.

giorgio-trovato-milvcv21w1s-unsplash_1674070562.jpg

Štátny fond rozvoja bývania

Fond zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Poskytovateľ podpory, Štátny fond rozvoja bývania, zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Projekty sú zámerné najmä na:

     obstaranie bytu (výstavba a kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome)

     obstaranie nájomného bytu (výstavba, kúpa a stavebná úprava nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove)

     obnova bytovej budovy (modernizácia bytového domu, odstránenie systémovej poruchy bytového domu, zateplenie budovy)

     výstavba zariadenia sociálnych služieb

     obnova zariadenia sociálnych služieb

Podmienky na získanie podpory:

     fyzická osoba, občan SR, vo veku min. 18 rokov

     obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach

     samosprávny kraj

     spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

     vlastníci bytov a nebytových priestorov

     nezisková organizácia poskytujúca prospešné služby na zabezpečovanie bývania správy, údržby a obnovy bytového fondu

     iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonávala činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti

Podpora sa poskytuje vo forme úveru až do 80 % obstarávacej ceny stavby so splatnosťou do 40 rokov.

Dotácie na odstránenie systémových porúch v bytových domoch

Ako už názov hovorí, cieľom programu je poskytnúť dotácie na vybrané systémové poruchy v bytových domoch a získať tak financie až do výšky 70 % nákladov.

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy:

     vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu

     predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu

     predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu

     balkónov a lodžií bytového domu

     atiky bytového domu

Kto môže požiadať o dotáciu:

     obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť

     vyšší územný celok

     bytové družstvo

     správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Môže vás zaujímať: Viete, ako je to s dotáciami na elektromobily a hybridy a možnosťami financovania zelených striech či protipovodňových opatrení?

andres-siimon-fcv4k5aazf4-unsplash_1674070566.jpg

10 tipov na úsporu energie pre váš domov

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako môžu malé zmeny v každodennom živote pomôcť životnému prostrediu a zároveň znížiť aj vaše účty za energiu? Aké sú teda niektoré  jednoduché tipov na zníženie spotreby energie v domácnosti?

1. Vypnutie svetiel pri odchode z miestnosti

Základným zvykom, ktorý je potrebné rozvíjať a pestovať, je uistiť sa, že pri odchode z miestnosti vždy vypnete svetlá. Pripomínajte si to, kým si nezvyknete robiť to podvedome. Pravidelným vykonávaním niečoho takého jednoduchého môžete ušetriť veľkú časť svojich mesačných nákladov na elektrinu.

2. Používajte LED svetlá

Mnoho domácností prechádza na inteligentné LED svetlá, pretože nielen štýlovo vyzerajú, sú cenovo dostupné, ale sú aj oveľa efektívnejšie ako bežné žiarovky.

3. Prechod na efektívne spotrebiče

Sušičky a chladničky sú dva z energeticky najnáročnejších spotrebičov v domácnosti a ich výmena za efektívnejšie modely môže znížiť spotrebu elektriny až o polovicu. Inštalácia tepelných čerpadiel je ďalšou alternatívou na zníženie spotreby elektrickej energie.

4. Odpojte zariadenia

Netreba dodávať, aké dôležité je odpojiť zariadenia, keď sa nepoužívajú. Nenechávajte zariadenia v pohotovostnom režime, ale radšej ich odpojte.

5. Znížte spotrebu vody

Jedným z jednoduchých riešení na zníženie spotreby vody môže byť rýchle sprchovanie, použitie len požadovaného množstva vody pri varení a vypnutie tečúcich kohútikov, keď sa nepoužívajú.

6. Udržujte termostat na nižšej teplote

Snažte sa udržiavať termostat na nižšej teplote. Aj to môže znamenať veľký rozdiel a ušetriť vám náklady na energiu. Používanie programovateľného inteligentného termostatu je ešte lepšie.

7. Použite dvere s dvojitým zasklením

Dvere a okná s dvojitým zasklením sú dokonalým riešením pre moderný domov, pretože môžu výrazne znížiť emisie skleníkových plynov z vykurovania a chladenia, čím sa zníži vaša uhlíková stopa a aj vaša peňaženka sa poteší.

8. Varte s pokrievkou

Toto je super jednoduchý trik na úsporu energie, varením s pokrievkou výrazne skrátite čas varenia a spotrebu vody aj elektriny.

9. Pranie pri nízkej teplote

Oblečenie perte pri nižšej teplote a s plnou náplňou.

10. Zariadenia na solárny pohon

V súčasnosti môžete nájsť solárnu verziu takmer každej elektroniky, ktorú používate vo svojej domácnosti. Vykonávanie malých zmien a používanie väčšieho množstva elektroniky poháňanej solárnou energiou môže znížiť vaše náklady aj na údržbu výmenu takejto elektroniky.

Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

PR Servis

Radi umiestnime aj Vaše články, kontaktujte nás

Ďalšie články od autorky PR Servis

Ako na starostlivosť o pleť na jeseň?
Naozaj ženy nevedia grilovať alebo sa len muži predvádzajú?
Ako zapôsobiť: Prvé rande pod holým nebom
Dámske čižmy- symbol topánkovej jesene
Jesenné trendy kabeliek v roku 2023
Bielenie zubov: Urob si sám alebo navštíviť odborníka?
Outfity na pláž: čo si obliecť a ako zažiariť
Spirulina a jej efektívne účinky na organizmus

Ďalšie články na podobné témy

Trápia vás hluční susedia? Problém vyrieši účinná akustická izolácia
Ako vybrať stôl do jedálne?
Aký nábytok nesmie chýbať v žiadnej študentskej izbe?
Aké sú najnovšie trendy pri kúpe kvetov?
Hliníkové profily - čo sa oplatí o nich vedieť?
Túžite po dome? Niekoľko tipov ako na to!
Udržateľnosť v domácnosti: Tipy a inšpirácie, ako efektívne a ekologicky vyrobiť zo starého nové
Nástenný digestor do modernej kuchyne