Štatút sútaže na Facebooku Nádherná.sk

I. Vyhlasovateľ (organizátor) súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom všetkých súťaží zverejnených na facebookovom profile Nádherná.sk je Binnary s.r.o., Staré grunty 326/B, 841 04 Bratislava

Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

II. Začiatok a ukončenie súťaže

Každá súťaž na facebookovom profile má svoje vlastné časové ohraničenie, ktoré je vždy viditeľne uverejnené v príspevku pre danú súťaž.

III. Všeobecné podmienky pre zúčastnenie sa súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby s trvalým bydliskom na území SR staršie ako 18 rokov.

Zapojením sa do súťaže, každý účastník súhlasí so súťažnými podmienkami.

IV. Podmienky pre zapojenie sa do súťaže

Účastník súťaže musí splniť vyššie uvedené Všeobecné podmienky pre zúčastnenie sa súťaže, ďalej len všeobecné podmienky.

Po splnení všeobecných podmienok musí súťažiaci dať lajk na príspevok a komentovať ho so slovami uvedenými v príspevku.

V. Výhra súťaže

Výhra v súťaži je vždy uvedená na fotografii v príspevku.

Ďalej je výhra v súťaži slovne uvedená v príspevku na viditeľnom mieste.

VI. Žrebovanie súťaže

Žrebovanie súťaže prebehne vždy v dni uvedenom v príspevku.

Žrebovanie prebieha prostredníctvom online žrebovacieho systému, ktorý určí náhodného výhercu.

VII. Oznámenie výhry a odovzdanie výhry

Oznámenie výhry v súťaži prebehne prostredníctvom uverejnenia príspevku na facebookovom profile Nádherná.sk.

Administrátor stránky napíše konkrétnemu výhercovi súkromnú správu, v ktorej sa zmieni o výhre v súťaži.

Odovzdanie výhry sa uskutoční prostredníctvom zaslania výhry na poštovú adresu výhercu.

VII. Strata nároku na výhru

Výherca stráca nárok na výhru v prípade, že neodpovie na príspevok ani súkromnú správu od Nádherná.sk do 24 hodín od jej doručenia.

IX. Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorom súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.

X. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby s trvalým bydliskom na území SR staršie ako 18 rokov.